The forex debacle – a scandal to end all scandals ...

@FT: Forex scandal comes down to case against the ‘Cartel’ https://t.co/PZ5wA3i1II

@FT: Forex scandal comes down to case against the ‘Cartel’ https://t.co/PZ5wA3i1II submitted by -en- to newsbotMARKET [link] [comments]

@FT: Forex scandal comes down to case against the ‘Cartel’ https://t.co/PZ5wA3i1II

@FT: Forex scandal comes down to case against the ‘Cartel’ https://t.co/PZ5wA3i1II submitted by -en- to newsbotbot [link] [comments]

De rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor schade

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor schade. (ingezonden 13 februari 2019)   1 Hoeveel geld hebben Nederlandse pensioenfondsen en klopt het dat het grootste deel van deze gelden wordt beheerd door vermogensbeheerders, die aangesloten zijn bij Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS)?   2 Herinnert u zich dat het aangenomen amendement-Omtzigt (Kamerstuk 35015, nr. 10) heel duidelijk stelt welke werkzaamheden een pensioenfonds niet mag uitbesteden, namelijk: "a. taken en werkzaamheden van personen die het dagelijks beleid bepalen, daaronder mede verstaan het vaststellen van beleid en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid; b. het opstellen van en toezien op het strategisch beleid ten aanzien van vermogensbeheer; c. werkzaamheden waarvan uitbesteding de verantwoordelijkheid van de uitvoerder voor de organisatie en beheersing van bedrijfsprocessen en het toezicht daarop kan ondermijnen; d. indien de uitbesteding een belemmering kan vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde"?   3 Herinnert u zich dat belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen DUFAS bepaald ongelukkig was met de toelichting op het amendement?   4 Herinnert u zich dat u antwoordde dat u niet op de hoogte bent dat de leden van DUFAS zich onder andere schuldig gemaakt hebben aan Libor fraude, Forex manipulatie, Euribor fraude, fraude met edelmetalen, fraude met Swaps (ISDA fix) en meer, en dat pensioenfondsen hierdoor schade geleden hebben en dat u vertelde dat deze informatie doorgaans niet openbaar is? 1)   5 Bent u bekend met het feit dat DUFAS leden Citi, JP Morgan en UBS onder de banken waren die schuldig waren aan LIBOR fraude, dat toegegeven hebben en daar miljarden boetes voor betaald hebben in de Verenigde Staten (VS)? 2)   6 Bent u bekend met het feit dat DUFAS leden Citi, JP Morgan, UBS en BNP Paribas samen meer dan 5 miljard dollar boete betaald hebben in de VS, het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland voor hun rol in de manipulatie van de wisselkoersen? 3)   7 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid JP Morgan één van de banken is die een boete kreeg in de Euribor fraude zaak (waaraan ook de Nederlandse Rabobank zich schuldig heeft gemaakt)?   8 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid State Street honderden miljoenen boete betaalde aan Amerikaanse toezichthouders en aan een settlement met Amerikaanse klanten vanwege fraude met wisselkoersen? 4)   9 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid State Street pensioenfondsen stiekem extra verborgen kosten in rekening bracht en dat zij daarvoor een aantal niet-Nederlandse pensioenfondsen compenseerde? Bent u bekend met het feit dat een aantal mensen hiervoor lange gevangenisstraffen heeft gekregen? 5)   10 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid KPMG onder andere een schikking van het openbaar ministerie (OM) geaccepteerd heeft voor fraude en voor valsheid in geschrifte? 6)   11 Bent u op de hoogte van het feit dat een aantal bestuurders van DUFAS lid KPMG in de Verenigde Staten (VS) vervolgd worden voor het lekken van vertrouwelijke informatie over ophanden zijnde audits? 7)   12 Bent u op de hoogte van het feit dat het DUFAS lid UBS een schikking betaald heeft voor het manipuleren van de markten van edelmetalen en dat een trader van JP Morgan heeft toegegeven schuldig te zijn aan het manipuleren van de markt van edelmetalen? 8)   13 Bent u op dat hoogte dat DUFAS leden BNP Paribas, Citi, JP Morgan hoge boetes en/of afkoopsommen hebben betaald in de schandaal rondom fraude met swaps (Isdafix)? 9)   14 Klopt het dat pensioenfondsen in onder andere de VS schadevergoeding hebben   gekregen voor de schade die zij geleden hebben als gevolg van de manipulatie van de derivatenmarkt?   15 Klopt het dat de Nederlandse pensioenfondsen enorme derivatenposities innemen en dat zij bij marktmanipulatie dus zeer waarschijnlijk schade lijden?   16 Wilt u opnieuw de vraag beantwoorden of u op de hoogte bent dat de leden van DUFAS zich onder andere schuldig hebben gemaakt aan Libor fraude, Forex manipulatie, Euribor fraude, fraude met edelmetalen, fraude met Swaps (ISDA fix) en meer, en dat pensioenfondsen hierdoor schade hebben geleden?   17 Weet u of de vereniging DUFAS ooit enige maatregel heeft genomen tegen een lid vanwege bijvoorbeeld fraude of valsheid in geschrifte? Zo ja, kunt u dan een voorbeeld geven?   18 Is het u opgevallen dat de in de ijlings verwijderde modelovereenkomst van DUFAS was opgenomen dat "- De Fiduciair Beheerder is niet aansprakelijk voor schade, tenzij die het gevolg is van opzet of [grove] schuld van hemzelf [of van enige persoon voor wie hij krachtens de wet aansprakelijk is]. [De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor [directe] schade als gevolg van het bedoelde opzet of de [grove] schuld en omvat niet ook indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winsten en gemiste besparingen.] 
(artikel 23.1) - [De hoogte van de aansprakelijkheid van de Fiduciair Beheerder is beperkt tot een bedrag gelijk aan [â—?] maanden vergoeding als bedoeld in artikel 11.1.] (artikel 23.2) - Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Cliënt de Fiduciair Beheerder schriftelijk in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stelt, terwijl de Fiduciair Beheerder ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Fiduciair Beheerder in staat is adequaat te reageren. (artikel 23.3)"?   19 Deelt u de mening dat contracten die artikel 23.1, 23.2 en 23.3 bevatten, het bijna onmogelijk maken om een fiduciair beheerder aansprakelijk te stellen, omdat gederfde winsten en gemiste besparingen zijn uitgezonderd, de aansprakelijk gelimiteerd is tot een paar maanden vergoeding van de kosten betaald aan de beheerder en de fiduciair beheerder eerst in gebreke moet zijn gesteld en de mogelijkheid gehad moet hebben om zijn fout te herstellen?   20 Herinnert u zich dat u aan de Kamer schreef dat het pensioenfondsbestuur te allen tijde verantwoordelijk is voor het beleggingsbeleid en toezicht daarop? 10)   21 Is het pensioenfondsbestuur bestuursaansprakelijk, indien er sprake is van verlies door opzet of grove schuld bij de beheerder, maar die beheerder niet aansprakelijk gesteld kan worden omdat die via het contract gevrijwaard is van die aansprakelijkheid of in ieder geval het bedrag waarvoor die aansprakelijk gehouden kan worden, geminimaliseerd heeft? Kunt u het antwoord toelichten?   22 Bent u bereid om in overleg met de pensioenfederatie of de toezichthouder na te gaan of pensioenfondsen ooit een beheerder aansprakelijk hebben gesteld? Zo ja, kunt u dat voorbeeld dan vertrouwelijk delen met de Kamer?   23 Welke contacten heeft u (of uw ministerie) sinds 15 november 2018 met DUFAS gehad? Kunt u de e-mailberichten en gespreksverslagen van die contacten aan de Kamer doen toekomen?   24 Kent u de contracten tussen beheerders en pensioenfondsen? Op welke informatie baseert u de zin: “De overeenkomsten die in de praktijk gesloten worden, zijn doorgaans niet gebaseerd op de modelovereenkomst, maar op deze herziene principes”? 11) 25 Kent u enig pensioenfonds waar de deelnemer inzagerecht heeft in de beheersoverkomst?   26 Kent u enig pensioenfonds waar het verantwoordingsorgaan inzagerecht heeft in de beheersovereenkomst?   27 Kan een verantwoordingsorgaan decharge verlenen als zij geen inzage heeft in de beheersovereenkomst?   28 Acht u het wenselijk dat een verantwoordingsorgaan inzagerecht heeft in de beheersovereenkomst?   29 Wie gaan controleren of beheerders geen derivaten van zichzelf aan pensioenfondsen verkopen die niet vrijelijk verhandeld worden op een open markt?   30 Wat is uw oordeel over het feit dat een aantal Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen ongeveer meegedaan heeft aan elke vorm van marktmisbruik en er nog steeds alles aan doet om geheime overeenkomsten te sluiten met pensioenfondsen, die deze beheerders bijna volledig vrijwaren van aansprakelijkheid?   31 Kunt u deze vragen één voor één, volledig en binnen drie weken beantwoorden? 1) Aanhangsel bij de handelingen 1247, 2018/2019, antwoord 8 2) https://www.cfr.org/backgroundeunderstanding-libor-scandal 3) zie https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scandal en https://www.ft.com/content/76dda416-02af-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 4) https://www.reuters.com/article/us-state-str-settlement/state-street-to- pay-530-million-to-resolve-forex-fraud-claims-idUSKCN10706B 5) https://www.ipe.com/news/regulation/ex-state-street-transitions-chief- convicted-of-fraud/www.ipe.com/news/regulation/ex-state-street-transitions- chief-convicted-of-fraud/10025449.fullarticle 6) https://nos.nl/artikel/2183845-pijnlijke-boete-van-8-miljoen-euro-voor- kpmg-wegens-fraude.html 7) https://www.reuters.com/article/us-kpmg-fraud-plea/former-kpmg-executive- director-pleads-guilty-to-audit-fraud-scheme-idUSKCN1MQ2OZ 8) https://www.reuters.com/article/us-usa-cftc-arrests/u-s-authorities-due- to-make-arrests-in-futures-spoofing-probe-sources-idUSKBN1FI19J en https://www.cnbc.com/2018/11/06/ex-jp-morgan-trader-pleads-guilty-to- manipulating-metals-markets.html 9) https://www.businessinsider.com/citi-fined-cftc-libor-isdafix-rate- fixing-evidence-chat-logs-transcripts-2016-5?international=true&r=US&IR=T, https://www.reuters.com/article/jpmorgan-cftc/jpmorgan-to-pay-65-mln-to- settle-charges-of-attempted-isdafix-manipulation-idUSEMN306QQ7, en https://www.reuters.com/article/us-usa-cftc-bnp-paribas/u-s-cftc-orders-bnp- paribas-to-pay-90-million-penalty-for-rate-rigging-idUSKCN1LE2AS 10) Aanhangsel bij de handelingen 1247, 2018/2019, antwoord 4 11) Aanhangsel bij de handelingen 1247, 2018/2019, antwoord 3
  Datum: 13 februari 2019    Nr: 2019Z02795    Indiener: Pieter Omtzigt, Kamerlid CDA
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

[Table] IAmA Goldman Sachs Investment Banker AMAA

Verified? (This bot cannot verify AMAs just yet)
Date: 2013-01-12
Link to submission (Has self-text)
Link to my post
Questions Answers
I have a good friend who is a VP at your firm . They blamed the entire Financial crisis on ' poor people who could not afford their mortgages ' they said this was pretty much he opinion among the investment banks . How do you feel about what happened to Greece and Goldmans hand in it ? That is not true. Opinion is very much split within the investment banks and there is no right or wrong answer. I personally don't believe at all that the crisis was caused by 'poor people' - and I don't like that sort of categorization of people in the first place. There are perhaps 15/20 different institutions you could blame for the crisis, there's no way of isolating individuals. I'm not sure what exactly you think GS's hand in the Greece affair was. Of course it's a sad story and I feel remorseful - I recently donated £50,000 at a charity ball to help rebuild one of the islands which has almost been burned to the ground. But ultimately Greece employed GS at the time because they wanted to fudge their finances so as to meet entry requirements for the Euro i.e. the greek government was knowingly employing GS to help perform an extremely risky task - GS didn't force anything upon them. If the experiment explodes 10 years later (as it did), should GS really be the party to blame?
The next day, you are flipping through television channels and randomly come across a pre-season CFL game between the Toronto Argonauts and the Saskatchewan Roughriders. Knowing your inevitable future, do you now watch it? Yes of course i fucking do. The future is inevitable. Chuck Klosterman i like your name.
I love seeing the ignorance that emerges in these AMA's relating to investment bankers. I am really interested in a career in either IB or Consulting, have a few questions for you. Thank you to fletch below for answering this question.
1) How did you cope with the hours? I like working hard, I like working for my money but I also like enjoying free time and having a social life. When working a 100 hours as an analyst that would certainly have to suffer 2)What were you academic results like through your degree? I'm currently in my second year and will be realistically looking at 2.2, 2.2, 2.1 and 2.1 (years 1-4). This summer I'd hope to get an accountancy internship in one of the big 4 followed by an internship next year in one of the large IBs. I know there's more to a candidate than solely their academic credentials + internship but would this stand me well for a BB in London? (Top Irish university, undergrad will be in Business and French) 3) What is it that makes you enjoy this job? I know the paycheck is certainly a bonus but you've said there's more to it than that? Whatever your breakdown between modules is, you need a 2.1 overall. Even if your average is 60% or 61%, that's enough to get you past the minimum requirements and through to interviews. After that it's up to you - they'll take someone with a good business mind and strong communications skills irrespective of whether they average 60 or 78 or 92. I disagree with him. My job is extremely rewarding and i wouldn't swap it for any other industry at the moment. If you want evidence of people enjoying their jobs look at the number of years they spend at their respective firms. Most of the partners at GS are 'home-grown' and have spent 20/30 years sweating away but don't regret it for a second.
Do you realize that in countries like Spain you're seen as an evil person that only wants to get profit and don't have any soul or feelings and probably kicks puppies for fun? If so, how do you feel about it? Yes and understand their anger but it should be re-directed to politicians!
Proof? and of course... how much did you make in 2012 approximately? Approx 600k. How do upload proof e.g. photo evidence?
Sorry, new to reddit!
Do you have free ticket for me? Always looking for handouts. What is it young people say, lolz??
I'm very curious of your opinion of Secretary Geithner's role in LIBOR. Do you think he was guilty? innocent? Thanks! LIBOR scandal is way too complicated to explain at 2.30 am after a few beers. Many active players are implicated and i think he will be seen in the wrong eventually like many others.
What hours do you work? Approx 80 hours a week not incl. flight time I go to festivals in Europe but would love to go it. Do you have free ticket for me?
If the concept and idea of a monetary system was replaced with something better (hypothetically) what would you do? As in for a career or what not since now you are jobless. Resources will always be scarce so someone will have to ensure an optimal allocation. There will always be a market of some kind whether it be a public market or an internal government one.
Hypothetically we could have unlimited power, molecular production, and master matteenergy conversion. Would that change your answer? Good interview question. I'll keep it in mind.
In your view, are there any regulations that could meaningfully alter the moral hazard typified by the 2008-2009 bailout of the financial sector? If so, what might they be? And if not, to what extent does regulatory capture play a role? Regulatory capture is a seriously problem not just in banking e.g. also in the energy business. How do you reduce it? It won't happen unless the public demand it, as everyone with power tends to benefit from it and so they won't make meaningful steps to change anything, i.e. its a win win situation for government and business. However it needs more than just 'occupy movements' but rather i am talking the mass voter population.
Have you seen @gselevator on twitter? if so have you ever contributed/is it legit? Haha yes i have seen it and no its not legit, well at least i think its not. Seriously though the elevator chats can be quite entertaining and revealing.
Do you use a mouse when you work on excel? Are you joking?
No.
In your opinion, do you think the money you make is worth the hell that you go through to make it? I love my job and so i am lucky that the money is not the only motivator.
But yes i love checking my bank balance at an atm.
How can i break into finance with a sub-par gpa? Network and try non BB firms.
A company founded by 100 duck sized horses. or A company founded by 1 horse sized duck? 100 duck sized horses every time. Basic risk management theory - don't put all your eggs in one basket. If that 1 horse sized duck isn't exceptional, your business is going down the tubes.
Prior to the collapse, did you have any idea what was about to happen? It was getting obvious that there was a bubble, but never predicted how great the fallout would be and that in 2013 we would still be suffering
What do you do day to day? I work in the energy field in Europe but don't want to get too specific. Day to day we advise natural resource companies on all things financial such as m&a and financing strategy and then execute on their behalf. So I am on the corporate finance side rather than sales and trading. However I work closely with the syndication and sales guys such as if we are executing an IPO or a follow-on share offering.
I have a buddy who's small but established clean tech company needs money building biodiesel manufacturing plants around the US that run off garbage and wood chips. The technology is actually coming from a company based in Sweden. Can you help him on the money side? Send me a link to their website.
I find clean tech very interesting.
How did you get your job? Did a summer internship then got FT conversion.
What college did you go to? I went to LSE (university in the UK)
What jobs did you work before getting this one? Did another internship whilst at university at an oil company.
At what age did you get this job? 22.
I hear the GS company culture is like " a frat on steriods" true or false? False more than true but depends on team.
Is it as cut throat as I have heard with the bottom 50% of people getting sacked each year to make way for new guys who will probably be sacked the year after? Bottom 5% is more accurate. 7-8% in a bad year, 3-4% in a good year. It's a fine line between 'cut throat' and having a 'healthy competitive atmosphere'. But we'd be out of business very quickly if we kept firing half of our staff every year...
Is there any stock I should look into in 2013? Long term or short term. Short term- African Barrick Gold. The chinese walked away and so the share price plunged and despite serious operational issues, the massive drop has presented a golden buying opportunity.
Long term- anything to avoid inflation, inflation scares the crap out of me and is going to be a big problem in the Uk and elsewhere in the future.
Also buy into soft commodity boom e.g. meat in africa, think zambeef etc if you can find an attractive entry point.
What's the best preparation for an interview with an i-bank? I'm over here in the states and come from a non-target. Read WSO, the forums are full of useful hints and tips especially for non target guys. Depending on what area you are applying for, make sure you know some really good examples and stock pitches as it is amazing how many candidates lack knowledge e.g. if applying for ECM for god sakes know some of the recent IPO's and likewise for equity research have good stock pitches and have conviction when presenting. Best of luck!
How important is your undergrad majogpa I'm double majoring in Econ/Conflict resolution studies with a possible minor in poly sci (depending on how the credits work out) I got a 3.9 gpa last semester but it only brought my overall gpa to a 2.4 because fuck klonopin. I should have at least a 3.0 by graduation, but I'm wondering its worth it to pay for and retake my first semester. Can I have $373 dollars? :D :D I promise only to get moderately drunk with this money. Sorry, a lot of questions, thanks for answering. Oh also, one last thing, all else being equal, is calc I enough math to apply for analyst job? or do I need more? Undergrad course choice is not that important for IBD but obviously for more quant roles you need maths skills Again i am sorry but i am not very clued up on GPA Ok i give you money but first you have to register yourself as a charity so that you can gift aid it and get much more!
Where did you go to college? LSE.
As an undergrad? How hard was it? I hear it's very difficult. Yes, undergrad.
Harder than most places depending on your course. Especially as you are competing with loads of kids from Asia who do extra calculus to relax.
How do you see regulation affecting the overall banking culture? Everything I have been reading and what people have been saying is that the culture is changing. Have you been seeing this? I recommend reading "The Culture of Success" by Lisa Endlich.
Also how do you like the goldman culture? Regulation is hurting us...but: Link to business.financialpost.com
How much total did you make in each of your years at the firm? I don't want to get into specifics.
But for your first three years as an analyst roughly 50k-70k (£ not $)
As an associate 120k-160k.
After that the numbers get exciting.
What tools do you use on a regular basis? Excel, Outlook, Excel, Outlook, Excel, Outlook...powerpoint.
What is the biggest reward of working in IB? Where I study, students with high grades are pushed to chase the prestigious internships firms like GS, MS, etc offer. Their reasoning why they chase these jobs is that they think it is the highest (prestige) in finance they can go or are attracted by the money. It seems shallow to me. What does IB offer that makes your career personally fulfilling? Why didn't you choose to work elsewhere? I find what i do at the front end of the energy sector fascinating. If your interested in business or globalisation or other similiar areas then IBD is pretty much at the cutting edge of it.
Thanks for the reply! When you were first starting out at GS, were you able to balance a personal life aside from your work? Has it gotten easier as you have gained more experience? Would you recommend IB as a field to pursue to your own children today? Thanks again! I'd say during my first 3 years as an analyst the 'balance' was almost non-existent i.e. i was regularly working 100+ hours/week. Since then it's become easier year by year and i think that's true for most. And yes certainly i would encourage my children to pursue it - not that i have any yet.
Where did you go to uni what was your gpa? how many physics majors work their? did you start off as an intern? sorry for rapid firing questions. LSE (london school of economics) - first class honours but don't know how that translates into GPA.
I know only 3/4 physics majors in the office at the moment.
Yes started as an intern.
Do banker run the world? how much political influence do they really have? It works two ways. Some bankers have their fingers in politics in a way they perhaps shouldn't. But equally many politicians have their fingers in banking and can force our hands.
How hard is it for a non ivy leager studying finance to get an entry level job at GS? what about internships? Tough. But with enough internship experience beforehand it's possible.
What do you think of Forex? Would you ever trade on it with your personal money? Difficult to answer - you can trade forex in a million different ways - some ways are more interesting than others. I don't personally trade it, but others forge a very successful career out of it.
What was your bets investment in? (If that's how it works) That's not really my role in IBD.
But outside GS I invested in the Shanghai property market a decade ago or so. My 4 flats there are now worth 10-12 times what they were worth then.
WTF caused the 2010 flash crash? Good question. Nobody knows for sure.
From the link you've provided, I find no.2 the most plausible explanation. But I would also add 6. UBS did something stupid again.
As hardcore capitalists what is your feeling about (management of) banks that seem to live under the impression that profits are for a happy few while losses should be carried by tax-payers? That's not what I believe at all.
And by the way all of us are tax payers too. The top 5% contribute approx. 50% of the government's taxation revenue. So if losses are being 'carried by tax-payers' - that doesn't exclude people in the banking industry by any means.
Matt Levin at Dealbreaker (former GS guy) describes Investment Bankers as "Travelling money salesmen". Do you feel that this description is apt? The operative word in your question is 'former'
Do you think that's how he described investment bankers whilst he was still with the firm?
People tend to get very bitter and sensitive after they get fired. See Gregg Smith for further evidence..
Is an MBA necessary to be competitive when looking for a job or is a B. Comm enough to compete with others when looking for jobs in the industry? Depends on what entry point - if you do an mba then you apply for associate entry whereas b.comm is an undergrad degree and so you apply for analyst roles. If you do a b.comm at a top university/college and get some internships then you should be well placed. Good luck!
Do any of your co-workers frequent Reddit? I imagine less than 0.1%.
Then again 2 people on this feed at least have claimed to be my co-workers, so who knows...
Since you're new to Reddit, what made you want to do an ama here? I'd like to alter the public perception of bankers - not all of us are the obnoxious greedy individuals you read about in the media.
I'm also extremely interested in hearing what non-finance people see as our key economic issues at the moment - this seemed a good way to find out.
Proof? How do i upload photos? i will upload photo proof. Sorry not very experienced with reddit!
I am a senior in high school and I am interested in majoring in either accounting or finance, but I don't think I know enough about either career path to make the best decision, can you explain the large differences the two paths I would go down depending on major, or any advice that may influence my decision that I would not know at this point? What you choose to study doesn't necessarily determine the industry you'll end up in. We have guys in the office who studied history, languages, even medicine. Just go for what interests you the most and focus on getting high marks.
Curious as to what kind of degree you hold/what was your GPA in college? BSc. Economics degree from LSE. First class honours, don't know about gpa
I used to work for the swiss banks and swiss stock market indirectly, and have a few friends in the banking business, including GS and Nakamura in London. What is your personall opinion on prostitution, cocaine, and medication misusage in your business? Also, also what is your stance on GS' questionable involvment in Backpage.com? With regards to backpage.com, the guys on the deal did not do their KYC checks properly. KYC checks are crucial for banks- your reputation and future success is more important than any single customer. Look up riggs bank and the Obiang family and then you'll see!
Possible. But realistically those kind of excuses are given no matter what really happened. For a company as big and powerful as GS I can only take it with a grain of salt. Are you content in the way GS does business from a moral point of view? It's either a pinch of salt, or a grain of sand...
Thanks. I'm not a native english speaker and have not used it regularly for years, so it's gotten pretty shit. Any chance you answer the other questions? Yes, apologies. I think some of our deals have been morally reprehensible in the past. The same goes for any major investment bank. But i think we've done a very good job in 'cleaning up our act' over the past few years and the public has played a large part in that. With any luck we will see a much healthier banking industry soon.
How accurate is what is said on the Twitter handle @GSElevator? It's grossly exaggerated, but not entirely inaccurate...
You guys got trolled hard. A GS IBD guy not knowing how to upload something to the internet? Seriously wtf. Probably some guy from wso who wanted to feel like he was "in". Link to i.imgur.com Just doing some work now! Link to i.imgur.com In case you wondered what Lloyd's signature looked like.
Is there anyway you can help me out, connections or anything, someone I should talk to to get a interview? Can you interview me, I shall forward you my resume! Private message me and we will discuss. Sure i can help you out. I know how tough it is for you guys who are trying to get in!
Any thoughts on the MSI/SSG mini-scandal this week? Yes but won't comment.
Very hush hush.
I also work for GS. Which building are you in? I'm based in PBC. Also IBD, North. Would do an AMA and provide proof. I'm in PBC too, moved from RC quite a few years ago. I'm not sure exactly what sort of proof i'm supposed to provide...?
Would you say you were groomed for this kind of work from a young age? LSE is an elite school. Did you go to elite private schools growing up or were you an exceptional student at a normal school? Yes, Jimmy groomed me from four years old
Do you like your job, or should i say career? Yes. If i did not then i would go and sail around the world again.
From your experience, how relevant is CFA nowdays? Definitely worth doing.
How large was your Xmas bonus and did it get taxed over 50%? See below - total comp was c.600k and yes taxed above 50%
You said in other replies that you were 22 when you got this job and make 600K now. How old are you now, and how long did it take you to get the that salary level? Is it all commission? Was analyst at 22 and then moved up the ranks. Just turned 30, feeling old now!.
Can you give some insight on the business model of Investment banking? (I have no clue to be honest) . And what does a portfolio manager do exactly? Portfolio manager is not IBD. He/she would work in investment management e.g. for blackrock or GSAM or a hedge fund.
I'm currently writing a thesis on the future of rentierism in the gulf with an emphasis on Saudi Arabia. I don't have much of an economic background apart from this, but the international energy market is obviously important to my research. Can you recommend any good (preferably free or low cost) primers and newsletters on the subject? Hmm there are many on energy market but not too sure about rentier specific ones. Will have a think. I did my university thesis on Saudi and so will have a dig around.
How do you live with yourself? Knowing that the company that you work for doesn't give a fuck about you or anybody. All they care about is money. They have ruined america many times over. Seriously, how do you live with yourself? Actually our business is dependent on America and more importantly the rest of the world's prosperity. So actually our interests are nicely aligned.
Link to www.rollingstone.com. Seems to me like your bosses and former bosses don't give a flying fuck about anyone but themselves. Can you name one good thing Sachs has done since you have been there? I think you meant 'don't give a flying fuck" in your comment.
Do you happen to work with quantitative analysts? Depends which deal we are working on. Sometimes we need them, other times we don't.
What's your retirement savings invested in? Property (international and uk), shares mainly through tax efficient ways e.g. isa and EIS, pensions and artwork.
No swiss bank account i am afraid.
"The first thing you'll realize is that they are extremely disciplined. You would never come across a Goldman employee, who would, after two or three beers, say "My colleagues are a bunch of dickheads" From Money and Power William D Cohan. What do you have to say about this? I agree with it.
What advice would you give someone who is interested in going into finance and is currently in university. What would you have liked to do in your time spent at LSE now looking back? Party more! You only live once. You can have that advice for free.
Thanks for the AMA. Do you know anybody I could speak with regarding interviewing and internship opportunities? Private message me.
Doing an AMAA are you putting your job at risk for releasing company secrets/opinions whatever? I've not released a single company secret.
Edit: added an A to AMA. There's nothing in my contract to say I can't express my own opinions.
What do the hopes and dreams of Americans taste like? Raspberry sorbet, in my opinion
What is your feeling on the separation of traditional banking and investment banking as is proposed by the FSA? I think overall it's sensible - Barclays being the best example of why they should be separated.
At GS specifically of course we're not involved in traditional retail banking at all so it's not the most pressing issue for us at the moment.
You mentioned 80 hour work weeks. Could you explain the timeline for your typical work day. Do you work 7 days per week? Is your work more project based where you go non stop and have some time off between projects? There's no typical working day - some days are 18 hours and others are 12. Depends entirely what stage of a deal we are at. Generally I work 5/6 days a week, but keep in email contact with the office 24/7.
Yes, entirely project based. But if we are doing our jobs properly there's not much 'time off' in between.
I'm currently on target for a 2:1 or a first at university in my economics degree. But due to a slight hiccup in my a-levels, in which i got A* A C, still managed to go to a top 10 university but do they look at the C, which was in maths. Your university grades are definitely more important. If you do well in a mathematical module at uni that will allay any fears they have about an A-level grade.
Do they look at a-level grades and expect a minimum maths grade? I'm not bad at maths by any means, just an unfortunate anomaly in the exam season. Which uni are you at and what do you study?
Manchester and economics BA - but i have econometric modules and another mathematical module for 2nd year. Any chance of switching it to a BSc? Immediately reassures employers about your quantitative skills..
Hello there, first of all I want to thank you for doing this AMA. I am a dutch college student and currently I'm writing an essay about the BRIC countries. I used your book to write down predictions of their economic future, and I'd like to ask: did you participate in writing that book? Are you referring to Jim O'Neill's book? I have a copy on my desk, but no I wasn't involved in writing it.
What do the guys at GS think about @gselevator? See same q&a earlier on!
How often do interns get recommended to come back? In a good year, approx. 50% of an intern class will get hired.
In a bad year (2008 for example) perhaps only 10% or 20%
Any opinion on Nautilus Minerals? Can't comment on that company i am afraid.
How do you feel about manipulating the currency markets to screw over the average retail trader? I don't know what you are talking about.
Have you ever seen American Psycho? Yes.
I am going to copy and paste this in an email and send it around my team. You will famous at the firm, well at least in my team in london anyway! Yes of course i fucking do. The future is inevitable. Chuck Klosterman i like your name. That would also be an awesome interview question! And i give them 5 secs to answer.
I highly doubt GS interns work for free. I've almost never heard of an internship in finance that didn't pay -- most firms I've encountered usually pay the same base wage as the first year full timer positions you are interning for. Interns in front office at GS in london get circa £42k pro rata. So not bad for a summer job and remember no tax as they are below threshold across the year!
Gold Mansachs. Not sure about that one.
I prefer Goldman Snachs, the name of our canteen.
Yes, Jimmy groomed me from four years old But yes went to a private boarding school before. Widening the diversity of applicants in IB is a key target for HCM.
What is the future of investment banking in a new world order where both governments and the people are fed up with the excesses that led us into this credit crisis. The industry is always evolving, that's what makes it an exciting industry to be in. I imagine it will take us a good few years to fully regain the trust of certain clients, but ultimately if this whole saga causes us to readdress our methods and practices to improve our service then in the long run it's a positive outcome.
PS. Do you not think people should be fed up with the governments too, as well as the banks?
Not OP but I can answer this as a 2012 intern who got converted for Programming. A Math degree is a good +. There are 2 ways. Either join in as a programmer, show your merit and change departments, ie move to Quant side. Other option is to get a MBA, and join the I-Banking dept you want. What's your name?
Do you have any books or resources you'd recommend the layman for learning investment skills (i.e. the wealthy barber) I ask because i feel there is a lot of crap out there and would like to genuinely learn. I have never heard of the wealthy barber.
Last updated: 2013-01-16 15:54 UTC
This post was generated by a robot! Send all complaints to epsy.
submitted by tabledresser to tabled [link] [comments]

YouTube Inside Ginimbi's $12 Million Dollar Domboshava Mansion ... Financial Times - YouTube Sha Sha - Tender Love (Official Video) ft. DJ Maphorisa ... Banks fined $3.4bn in forex probe LE BIEN QUI FAIT MAL.. Prise par derrière elle a eu mal ... Nicolette Mashile on how she made her first million - YouTube

A meeting of BoE officials and senior forex dealers in 2006 discussed manipulation of currency markets. The fact that this discussion took place invites questions about what the Old Lady knew; the ... Better late than never, perhaps – although the SEC says much of the money has now gone on gambling losses, risky forex punts and the hideous pile that is the Van Dusen Mansion in Minneapolis. The U.S. Justice Department's charges against three former currency traders on Tuesday brought a new twist to a rigging scandal that engulfed the world's largest financial market, saw dozens of ... They are the only people to have faced a jury over the 2013 forex-rigging scandal that generated $10bn in fines for six banks, including their former employers. Ft forex scandal. 30.05.2017 Adasinsky 3 Comments . Manning and Snowden have come out with strong condemnation of Donald Trump leaking classified information to Russia. University ranked "very intolerant of free speech" fights the accusation by banning the study and all involved. Concerned that Russians don't consume enough alcohol in the month of March, Russia's Orthodox Church makes St ... Established in 2015, the FMSB’s self-regulating and largely voluntary structure was advocated as a more effective solution to the spate of post-crisis scandals than increased formal regulation. Six banks fined for forex rigging Six global banks will pay more than $5.6bn to settle allegations that they rigged foreign exchange markets, in a scandal the FBI said involved criminality “on a massive scale”. Four banks also agreed to plead guilty Monday, 7 August 2017. Ft Forex Scandals Finanças recorde para o mercado de câmbio Cinco dos maiores bancos do mundo estão a pagar multas no total de 5,7 bilhões (3,6 bilhões) por ... The Forex market is a twenty-four hour market in which traders buy, sell, exchange, and speculate on different currencies. This extremely active market sees $5.3 trillion turnover on any average day, and its relative volatility makes it difficult to comprehend how banks manipulated it for their own benefit.

[index] [20738] [10631] [26392] [22081] [17966] [26356] [11687] [9755] [26343] [13760]

YouTube

Un homme surprend une femme par derrière mais.. ⚠️ATTENTION⚠️ Ce film est une leçon de vie Regardez jusqu’à la fin pour comprendre ! Abonnez vous et activez ... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. The Financial Fitness Bunny, Nicolette Mashile, made her first million at the age 26, which is about four years ago. She maintains that it is not difficult to m... Official Music Video of 'Tender Love' ft. DJ Maphorisa, Kabza De Small by Sha Sha Download or stream the Blossom EP here - https://SonyMusicAfrica.lnk.to/SSb... They say you can take a man out of the hood but can't take the hood out of a man now what do you do then when you can neither take the hood out of a man nor the... Zodwa Wabantu EXPLAINS why she likes young men, Jessica Nkosi's 1.3m gift. Zodwa Wabantu finally explains why she likes young men in an instagram video and J... Daniel Schäfer, investment banking correspondent, and Caroline Binham, legal correspondent, talk to the FT's Daniel Garrahan about the implications for the banks. Interested in unbiased global news and want to make sense of a changing world? The Financial Times YouTube channel showcases the best of our visual journalis... Designed by Elisha Annandale of Decor Identity, Pretty and Mashudu Shandukani's home is a dream come true!

https://binaryoptiontrade.outdedhampwasmughcum.cf